Nový Post

Politika Nového Postu je krutě jednoduchá. Jsi občan, občan poslouchá pravidla Postu, obětuje se pro Post a za to má právo na vodu. Pokud se Postu přesněji jeho Představenstvu znelíbí, tedy poruší nařízení, které Představenstvo vydalo, pozbývá práva na vodu, ale stále se očekává, že bude Postu loajální. Emigrace je tedy ilegální a odepření vody absolutní - na druhou stranu občané se těší míře svobody, která je v podobných společenstvích po Apokalypse výjimečná. Aktivní službou Postu je skutečně možné probojovat se o několik příčen vzhůru na sociálním žebříčku.
Podobně rezolutní jsou pravidla Svobodného města i navenek. Řečeno naprosto bez obalu - Post ve svém rozpínání prostě vojensky nebo nábožensky ovládne zdroje vody. Dále vyhlásí, že všichni lidé, žijící v blízkosti těchto zdrojů se mohou stát občany Postu, přísahat mu věrnost, a tak získat právo na vodu. A noví občané se jen hrnou - nakonec Post přeci jen není Autokracie a pokud držíte hubu a krok, jsou vaše práva víceméně zaručena. I tak jej ale mnozí kritizují za přílišnou tyranii. Těm je však odepřena voda a oni poměrně rychle mění názor.
Moc Svobodného města však již dnes sahá tak dalleko, že někteří jeho poddaní mohou projevovat nesouhlas s jeho politikou otevřeně a hranice Postu jsou víceméně neustále v ohni nebo alespoň doutnání občanských nepokojů.
Členové představenstva ani Prosperitáni nemají vůli komplikované vnitřní politice čas vytvořit ucelenější koncepci, která by problém vyřešila a tak výdaje na zbrojení rostou, spolu s počtem ochranných sborů, které musí Post platit na udržení pořádku na hraničních územích..

Dějiny Nového Postu

Půdvodní post stál delako na severu, poblíž trosek Liberce a Jablonce a paradoxně se jmenoval Jižní Post. (Byl na jih od obou měst.) Jednalo se o malou sběračsko-obchodní stanici, terá byla za nejasných okolností zničena Akritai. Pravděpodobnější se však zdá, že Akritai spíše pronásledovali něco, co Post zničilo. Každopádně přeživší po vypálení prvního Postu se vydali na jih a založili Nový Post. Prosperitánství vzniklo ještě před exodem. Po založení Nového Postu dochází k vzestupu obchodu s vodou, který je v té době v protikladu proti prosperitánskému náboženství. Obchodníkům se nelíbí vměšování kněží do byznysu a kněží naopak pohrdají obchodem a berou jej pouze jako generátor darů církvi. V nastalé občanské válce se formuje nové prosperitánství - spojení obchodu s vodou s náboženstvím - vzniká tak Představenstvo a hlavně systém odměňování vodou. Tento systém ve spojení s poměrně agresivní politikou rozpínání vede k tomu, že z Nového Postu se během několika let stává lokální velmoc.
V současnosti je Svobodné město řízeno Představensvem, které určuje komu bude přidělováno kolik vody a dbá na ostatní aspekty žvota Postu. Ne sice snadným, ale zato poměrně spolehlivým způsobem společenského růstu je služba v armádě - Jednotkách Postu. Každý voják dostane po určité době vlastní přístup k vodnímu zdroji, většinou na dobytých územích, jako tomu bylo například v Římě.

Prosperitásntví

Prosperitánství vidí ve vodě magickou substanci, která je základem všeho života a dává život lidem i rostlinám. Díky vypracovnaým hydronickým schopnostem Prosperitánů je to vív, než pravda. Hydronik dokáže transmutovat vodu tak, aby měnil její chuť, barvu a především další vlastnosti - hydronici jsou schopni syntetizovat ve vodě různé množství jiných chemických látek. V praxi to vypadá tak, že hydronici dokážou psionicky přetvářet vodu na léky i jed. Hydronici jako takový jsou spíše poustevníci, kteří se věnují meditacím v uzavřených oblastech. Prosperitánské hnutí však má i běžné věřící a kněží, kteří vykonávají administrativní a náboženské funkce. Špičky hnutí, které sedí v Představenstvu jsou jen zřídkakdy hydronikem.
Zdaleka ne všichni poddaní města jsou členy sekty, a to ani ve Svobodném městě. Většina jich však uctívá hydroniky, a všichni věří v sílu Rituálu Prosperity.

Rituál prosperity

Prosperitánství je založeno na víře v prosperitu, kterou zajišťuje tzv. Rituál Prosperity. Jedná se o starobylý rituál z doby před exodem, který nebyl dobře proveden pouze jednou - právě den před EXodem. Běžní lidé, i ti, kteří jsou v Prosperitánství vlažní.
Tento rituál provádí jej každý měsíc vysocí kněží sekty. Rituál se provádí i ve zvláštních příležitostech, zejména před důležitými svátky, bitvami nebo při volbě nového Představenstva. Rituál prosperity před bitvou s Autokracií proběhne v pátek večer po západu slunce.

Náboženské problémy a Neofyté

Největší problém kontroly lidí je potřeba vzdělaných jedinců, kteří budou řídit ostatní na nižší a střední úrovni - tito lidé musí být vzděláni a díky přístupu k informacím mají často tendence zpochybňovat autority a jejich myšlenky (ostatně je to námětem mnoha distopií od 1984 po Equlibrium). Přesně to se stalo Prosperitánům, vládnoucímu náboženství Nového Postu. Část tohoto hnutí měla pocit, že posvátná voda by měla být dostupná všem. To je sice z teologického hlediska možné, avšak nikoli žádoucí pro status quo Svobodného města. Establishment sekty i Představenstvo se proto rozhodli tuto myšlenku nepodpořit. Vysvětlujte ale mladým, věřícím fanatikům, že o svém přesvědčení nemají mluvit - slovní potyčky se vyostřovaly natolik, že mladým rebelujícím Prosperitánům byl udělen nejvyšší trest - odejmutí vody. Potrestaná skupina se po uvalení trestu vzbouřila, prohlásila vedení Prosperitánů za kacíře, tyrany, nazvala sama sebe Neofyté a uprchla. Ve své nenávisti k mateřské, či spíše macešské církvi se dopustili něčeho - co oni sami považují za nejlepší způsob, jak ukončit tyranii a občané Postu za velezradu - přidali se na stranu Autokracie a spolu s sebou vynesli i jedno z nejlépe střežených tajemství Prosperitánů - Hydroniku. Hydronika je tajným psionickým oborem, vyvinutým právě Prosperitány - týká se hlavně vody jako přenosového média, geneze dalších látek a jejího využívání při léčení. To, že je Neofyté vynesli ke znepřátelené mocnosti je pro Prosperitány stejně zásadní, jako bylo pro USA v 50. letech vynesení tajemství atomové bomby do Sovětského svazu.

Nový Post a čistá bažina

Důvod zájmu Svobodného města o naleziště vody je zřejmý snad úplně každému - více vody, více moci. Pro obsazení bažiny má Post stejný důvod, jako měl starověký Řím pro obsazení Galie - zdroje = prostředky = moc. Pro Post je voda naprosto zásadní a Představenstvo doufá, že s vytěženým objemem vody bude schopno zpacifikovat neklidné pohraniční oblasti. Hlavním důvodem je však podle propagandistů Představenstva to, aby Autokracie neposilovala své pozice a neohrožovala mocenské zájmy Postu.
(33kB)
Obsahuje text článku